ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2015 roku, w kwocie 1.100.000,00 złDrukuj informację Zamówienie publiczne: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2015 roku, w kwocie 1.100.000,00 zł

Szczegóły informacji

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2015 roku, w kwocie 1.100.000,00 zł

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Janowiec Kościelny , Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 626 20 02, faks 89 626 21 86

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 236866 - 2015

Termin składania ofert / wniosków: 2015-09-21 11:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-09-21 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat Urzędu Gminy Janowiec Kościelny (pok. nr 4).

Ogłoszono dnia: 2015-09-10 przez Wiesława Samsel

Treść:

Numer ogłoszenia: 238604 - 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 236866 - 2015 data 10.09.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Janowiec Kościelny, Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 626 20 02, fax. 89 626 21 86.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1).
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie ww. warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy Zamawiający dokona oceny wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca powinien przedstawić zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a w przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP - zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności lub licencję uprawniającą do wykonywania czynności bankowych. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy Zamawiający dokona oceny wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Janowiec Kościelny: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2015 roku, w kwocie 1.100.000,00 zł
Numer ogłoszenia: 236866 - 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowiec Kościelny , Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 626 20 02, faks 89 626 21 86.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.janowiec.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2015 roku, w kwocie 1.100.000,00 zł.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań budżetu Gminy Janowiec Kościelny w 2015 r. w kwocie 1.100.000,00 zł. Kredyt będzie podstawiony do dyspozycji Zamawiającego w 3 transzach następująco: I transza - w wysokości 500.000,00 zł płatna w dniu 01.10.2015 r. II transza - w wysokości 300.000,00 zł płatna w dniu 01.11.2015 r. III transza - w wysokości 300.000,00 zł płatna w dniu 01.12.2015 r. Uruchomienie każdej transzy kredytu będzie odbywało się bezgotówkowo na rachunek Zamawiającego, zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą według terminów i kwot zawartych w SIWZ. Uruchomienie kolejnych transz kredytu nie może być obciążone żadnymi opłatami. Karencja w spłacie kredytu do końca 2015 roku. Spłata zaciągniętego zobowiązania nastąpi w 20 kwartalnych ratach płatnych w terminie od dnia 31.03.2016 r. do dnia 31.12.2020 r..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.10.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium, wniesione w każdej formie, musi obejmować okres związania ofertą, to jest 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu (wyłącznie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego), poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić na konto Zamawiającego: Gmina Janowiec, 13-111 Janowiec Kościelny 62, w Banku Spółdzielczym Nr 20 8834 1035 2004 0200 1155 0005. 3. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy przekazać Zamawiającemu w osobnej kopercie - pok. nr 2 - kasa Zamawiającego. 4. Termin wniesienia wadium w każdej formie: do dnia 21 września 2015 r. do godziny 11:30. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie ww. warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy Zamawiający dokona oceny wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie ww. warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy Zamawiający dokona oceny wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie ww. warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy Zamawiający dokona oceny wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie ww. warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy Zamawiający dokona oceny wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie ww. warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy Zamawiający dokona oceny wymaganego warunku wg formuły: spełnia - nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (w formie aneksu) w stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp: 1) Możliwość wcześniejszej spłaty zobowiązania - Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia wykonania zamówienia. W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 7 dni przed planowaną spłatą. 2) Możliwość wydłużenia okresu spłaty zobowiązania maksymalnie o kolejne 3 lata (tj. o 12 kolejnych rat kwartalnych), wraz ze zmianą harmonogramu spłaty w formie aneksu do Umowy, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu, poza kosztami przedstawionymi w ofercie Wykonawcy. W przypadku wydłużenia spłaty zobowiązania o maksymalnie kolejne 3 lata (tj. 12 rat): a. Zamawiający w terminie 30 dni przed planowaną płatnością rat poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z możliwości wydłużenia okresu spłaty. b. wydłużenie okresu spłaty zobowiązań będzie możliwe po wyrażeniu zgody przez obydwie strony umowy, c. pozostała do zapłaty część kapitału będzie płatna w równych ratach (z zastrzeżeniem, że ostatnia rata będzie ratą wyrównującą) na koniec każdego kwartału, d. w wydłużonym okresie spłaty (12 rat) Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w postaci odsetek naliczanych od pozostałego do spłaty kapitału, e. w wydłużonym okresie spłaty (12 rat) odsetki płatne będą na koniec każdego kwartału, w terminach płatności rat kapitałowych. 3) Możliwość przesunięcia terminu uruchomienia I transzy z dnia 01.10.2015 r. - w przypadku niemożliwości zawarcia umowy spowodowanej przedłużającą się procedurą przetargową.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.janowiec.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Janowiec Kościelny 13-111 Janowiec Kościelny 62.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2015 godzina 11:30, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Janowiec Kościelny (pok. nr 4).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Wójt
mgr Bożena Grochala

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wiesława Samsel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiesława Samsel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-09-10 16:40:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zofia Wielgus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-09-10 16:50:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zofia Wielgus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-09-22 07:34:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1996 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony