ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: II Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016Drukuj informację Zamówienie publiczne: II Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016

Szczegóły informacji

II Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Janowiec Kościelny , Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 626 20 02, faks 89 626 21 86.

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 167644 - 2015

Termin składania ofert / wniosków: 2015-07-14 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-07-14 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Janowiec Kościelny 62, 13 -111 Janowiec Kościelny sekretariat.

Ogłoszono dnia: 2015-07-07 przez Paweł Oman

Treść:

Janowiec Kościelny: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 167644 - 2015; data zamieszczenia: 07.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowiec Kościelny , Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 626 20 02, faks 89 626 21 86.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: dowożeniu uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016 obejmująca transport i opiekę w czasie przewozu dzieci do i ze szkół w Janowcu Kościelnym i Waśniewie - Grabowie, wg ustalonego harmonogramu przewozów. Wykonawca musi posiadać odpowiednią ilość pojazdów i kierowców, tj. taką aby jednocześnie mogły pracować 3 autobusy i jeden bus Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia liczby pojazdów. 2. Harmonogram przewozów stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Harmonogram podlegać będzie ostatecznemu uzgodnieniu z dyrektorami w/w szkół i Zamawiającym przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Wykonawcę. Dyrektorzy szkół uzgadniają harmonogram w zakresie dostosowania dowozu i rozwozu po zajęciach lekcyjnych w szkołach, przebieg tras, ilości uczniów oraz przypisania pojazdów Wykonawcy do tras przejazdu. Podane odległości w km są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tras kursowania autobusów, godzin kursowania oraz odległości, jak również zmiany ilości pojazdów, którymi będzie świadczona usługa. 3. Dowożenie odbywać się będzie po drogach asfaltowych i żwirowych w obrębie Gminy Janowiec Kościelny, wg tras podanych w harmonogramie przewozów, w dniach nauki szkolnej. 4. Powyższe usługi będą wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawcy. 5. Tabor, którym będzie Wykonawca świadczył usługę, nie może być starszy niż z 2000 r. 6. W trakcie wykonywania usługi, Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z dyrektorami szkół, w zakresie bieżącego dostosowywania harmonogramu przewozu do organizacji zajęć lekcyjnych w szkołach. 7. Cena podana w ofercie Wykonawcy jest ceną stałą, niezmienną w czasie obowiązywania umowy. 8. Pozostałe warunki, na jakich Wykonawca będzie realizował zamówienie określa Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 9. Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić z terenu Gminy Janowiec Kościelny opiekunów dzieci w trakcie przewozu, na czas trwania umowy. 10. Za bezpieczeństwo dowożonych uczniów (do i ze szkoły) odpowiada Wykonawca. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny..
II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1. Licencję uprawniającą do wykonywania transportu drogowego. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych czynności
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykaz oraz charakterystykę taboru przeznaczonego do wykonania zamówienia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych czynności
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Janowiec Kościelny 62, 13 - 111 Janowiec Kościelny.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2015 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Janowiec Kościelny 62, 13 -111 Janowiec Kościelny sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Wójt
mgr Bożena Grochala

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Oman
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Oman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-07-07 10:48:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zofia Wielgus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-07-07 10:52:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zofia Wielgus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-15 14:31:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2336 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony