ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej nr 191002 N w miejscowości Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mbDrukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej nr 191002 N w miejscowości Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi gminnej nr 191002 N w miejscowości Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY

Finansowanie: Środki UE

Nr UZP: 523762-N-2017

Termin składania ofert / wniosków: 2017-06-21 10:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-06-21 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Janowiec Kościelny - Sekretariat pokój nr 2

Ogłoszono dnia: 2017-06-02 przez Paweł Oman

Treść:

 


Ogłoszenie nr 523762-N-2017 z dnia 2017-06-02 r.
: Przebudowa drogi gminnej nr 191002 N w miejscowości Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: , krajowy numer identyfikacyjny , ul.   ,   , woj. , państwo , tel. , e-mail , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.janowiec.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.janowiec.com.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.janowiec.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny 62, 13 - 111 Janowiec Kościelny

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 191002 N w miejscowości Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: „ Przebudowa drogi gminnej nr 191002 N w miejscowości Napierki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb” obejmujące: - roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - roboty ziemne - elementy odwodnienia - podbudowy, - nawierzchnie, - elementy ulic, - roboty wykończeniowe, - rów otwarty, - kanalizacja deszczowa, - inwentaryzacja powykonawcza (mapa geodezyjna powykonawcza) Wyżej wymienione roboty budowlane będą wykonywane w II etapach, i tak: Zakres robót I etapu obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, elementy odwodnienia podbudowy rów otwarty, kanalizacja deszczowa. Zakres robót II etapu obejmuje: nawierzchnie, elementy ulic roboty wykończeniowe, wykonanie mapy geodezyjnej powykończeniowej. KOD CPV : 45 000 000-7, 45 100 000-8, 45 110 000-1, 45 111 000-8, 56 111 200-0,45 111 300-1, 45 233 000-9, 45 233 330-1, 45 233 252-0, 45 231 000-5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w projekcie budowlanym, STWiORB, przedmiarze robót, SIWZ oraz w projekcie umowy. Użyte w przedmiarach robót, stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważnie” Zadanie przebudowa drogi będzie realizowane w latach 2017 – 2018. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 1). Przy realizacji robót Wykonawca lub odpowiednio jego Podwykonawca, będzie zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.), w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, wszystkich pracowników fizycznych za wyjątkiem operatorów maszyn i urządzeń. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy i kierowników robót, którzy wykonują czynności w zakresie realizacji zamówienia. Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy powyższy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, wynikają z projektu budowlano-wykonawczego. 2) Wykonawca obowiązany jest, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, przedłożyć oświadczenie o spełnieniu obowiązku, o którym mowa w pkt 1. Oświadczenie powinno zawierać ilość zatrudnionych osób na umowę o pracę oraz stanowisko pracy. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco aktualizować oświadczenie, w sytuacji zmiany ilościowej pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 3) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników fizycznych, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 8 ust. 1 pkt 4. Niezłożenie przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników fizycznych na podstawie umowy o pracę. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45110000-1
45111000-8
56111200-0
45111300-1
45233000-9
45233330-1
45233252-0
45231000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-07-02

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie należy wykonać w terminie do 2 lipca 2018 r., w tym: I etap – do 7.05.2018 r. II etap – do 2.07.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 załączonego do SIWZ. Następnie na podstawie dokumentów określonych w § 6 ust. 9 pkt 1) a) SIWZ. Nie wykazanie spełnienia warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art.24 ust 4 ustawy Pzp. Dokumenty podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla uznania, ze wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający żąda, aby wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane z zakresu robót drogowych (budowy lub przebudowy dróg) o wartości minimum 1.000.000,00 zł każda. Zgodnie z art. 23 ust.5 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, ze warunek opisany w § 5 ust 1 pkt 2) lit c) nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 załączonego do SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego załącznika do SIWZ „Wykaz wykonanych robót budowlanych” Kadra techniczna: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. Kierownik robót w specjalności drogowej. Minimalne wymagania: wykształcenie wyższe lub średnie, 5 lat na stanowisku kierownika budowy, posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, odpowiadające proponowanej funkcji w realizacji zamówienia oraz przynależność do odpowiedniej izby inżynierów i techników budownictwa Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego wykonawcę załącznika do SIWZ „Wykaz osób” W przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunku wykonawcy muszą wykazać spełnienie warunku co najmniej przez jeden z podmiotów występujących wspólnie lub łącznie przez wszystkie te podmioty potencjał techniczny: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia tj. dysponuje w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu i transportu (wymagania minimalne): układarka mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem – szt. 1, walec statyczny samojezdny 10-15 Mg – szt. 2, walec samojezdny ogumiony 15 Mg – szt. 1, równiarka samojezdna 120 KM – szt. 1, koparka kołowa (poj. łyżki 0,4, 0,6 m3) – szt. 1, samochody samowyładowcze (5-10, 10-15 Mg) – wg potrzeb technologicznych, ubijak spalinowy Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego wykonawcę załącznika do SIWZ „Wykaz sprzętu” W przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunku wykonawcy muszą wykazać spełnienie warunku co najmniej przez jeden z podmiotów występujących wspólnie lub łącznie przez wszystkie te podmioty Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udział w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 Pzp. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnymi, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c. odpisy z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, d. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiazania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowani
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający będzie żądał przedstawienia dokumentów: a. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. b. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający będzie żądał przedstawienia następujących dokumentów: c. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; ( na zał. Nr 4) d. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na zał. Nr 5), e. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (na zał. Nr 6)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7; 1) pkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo ze zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1) lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w ust 8 pkt 1) lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2) stosuje się odpowiednio. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 2. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te maja potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 32 777,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem zł 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dn. 9 listopada 2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359); Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy, na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Nidzicy Oddział w Janowcu Kościelnym Nr 20 8834 1035 2004 0200 1155 0005 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji, należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Janowiec Kościelny, Janowiec Kościelny 62, 13 – 111 Janowiec Kościelny – sekretariat. Do oferty nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego – lecz jego kopię. 3. Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska). 4. W przypadku przedłużenia przez Wykonawcę terminu związania ofertą, gwarant zobowiązuje się przedłużyć okres ważności wadium na czas wskazany przez wykonawcę, a jeżeli nie jest to możliwe wystawić nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą (art. 85, pkt.2 i 4 ustawy Pzp) 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 6. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia: 21.06.2017 r. do godz. 10:30 7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie § 8 pkt 7 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust.4a. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza , zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli takiego zabezpieczenia żądano; 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 10. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust.9.2. niniejszej SIWZ jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli dotyczy, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy. 2. Projekt umowy stanowi integralną cześć niniejszej SIWZ i został określony w niniejszej SIWZ (Załącznik nr 8). Projekt umowy należy parafować i dostarczyć zamawiającemu na wezwanie po wyborze oferty. 3. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 5. Istotne postanowienia umowy zostały określone w projekcie umowy. 6. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, ze zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości : 5 % ceny ofertowej (brutto). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka w/w form zabezpieczenia z zachowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia wysokości. 4.Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska). 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego, w terminie określonym w umowie, zobowiązanie gwaranta zapłaty za powstałe w okresie ważności gwarancji wszystkich należności wynikających z umowy bez żadnych ograniczeń i zastrzeżeń. 6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny one być wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi tj. od chwili podpisania umowy do dnia odbioru końcowego na 100% wartości zabezpieczenia oraz od dnia odbioru końcowego do upływu okresu rękojmi za wady na 30% zabezpieczenia. 8. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób: a. 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone po wykonaniu zamówienia, w terminie 30 dni od daty uznania przez zamawiającego za należycie wykonany, b. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady 9. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnych zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 11. Wypłata, o której mowa w ust. 8 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy, może nastąpić w granicach unormowania art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zmiany przewidywane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Zamawiający, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dodatkowo przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie: 3.1) zmiana wynagrodzenia w przypadkach i na warunkach opisanych w § 6 ust. 6, jeżeli będą one miały wpływ na wzrost ceny; 3.2) zmiana stawek podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy; 3.3) zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) gdy w trakcie realizacji inwestycji zajdzie konieczność: wykonania robót dodatkowych, wykonania rozwiązań zamiennych b) przestojów i opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; c) działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 3.4) wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację robót; 3.5) zawieszenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych; 3.6) zgłoszenia przez Wykonawcę żądania wprowadzenia uzasadnionych zmian w projekcie budowlanym, 3.7) dopuszcza się możliwość zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, których Wykonawca wskazał w ofercie, na inne osoby spełniające wymagania określone w SIWZ. 3.8) dopuszcza się możliwość zmiany podwykonawcy lub zakresu podwykonawstwa z zachowaniem zasad określonych w § 10. 4. Korekty terminów zostaną przedłożone każdorazowo Zamawiającemu w terminie siedmiu dni kalendarzowych po powzięciu wiadomości o konieczności wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu do umowy. Minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 3 pkt 3.3) ppkt b), c), 3.4), 3.5) będzie równy okresowi przerwy lub przestoju. Okres przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy z przyczyn wymienionych w ust. 3 pkt 3.3), ppkt a) ustalony będzie w oparciu o realny wpływ tych przyczyn na termin zakończenia przedmiotu umowy. 5. W przypadku dokonywania zmian umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 3.3), postanowienia umowy w szczególności dotyczące kar umownych będą miały zastosowanie do nowych terminów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. 2. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIA TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWLACZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale oddzielnie spięte. Z godnie z cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji , o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
1. Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie trzy warunki: ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą, nie została ujawniona do wiadomości publicznej, podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 2. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie innych przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe , niezastrzeżone dokumenty
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-21, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
 
 

 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Oman
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Oman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-06-02 12:08:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zofia Wielgus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-06-02 12:26:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zofia Wielgus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-07-17 16:25:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2745 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony