ˆ

Strona główna - informacja

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Strona Główna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-03-29 09:05:32 przez Zofia Wielgus

Akapit nr - brak tytułu

 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
Pilne!
 
INFORMACJA
 
Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, zmieniła zasady oceniania wniosków złożonych przez Gminy do programu „Granty PPGR”.
W związku z powyższym podstawą do zweryfikowania składanych przez mieszkańców oświadczeń jest między innymi:
  1. Potwierdzenie nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 i 2021 sprzęty komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub organizacji pozarządowej lub zwrotu kosztów, lub dofinasowania tych rzeczy poprzez dostarczenie zaświadczenia wypełnionego przez szkołę, w której uczy się uczeń – zaświadczenie w załączeniu
Potwierdzenia nie składają rodzice/opiekunowie prawni, których dzieci uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Janowcu Kościelnym i do Szkoły Podstawowej w Waśniewie – Grabowie oraz tegoroczni absolwenci obu szkół.
  1. Potwierdzenie pokrewieństwa w linii prostej ucznia z członkiem rodziny wskazanym we wniosku, który pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR, poprzez dostarczenie odpisu aktu stanu cywilnego: aktów urodzenia, aktów zgonu, aktów ślubu, itp
Uczeń Rodzice DziadkowiePradziadkowiePrapradziadkowie
Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym do pokoju nr 10 lub przesłać skan dokumentów na adres e-mail: podając tytuł: GRANT PPGR a w treści imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oraz imię i nazwisko dziecka/dzieci, na które złożono oświadczenie w  nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2021 r, do godz. 15.00.
W przypadku niedostarczenia wymienionych dokumentów we wskazanym terminie złożone oświadczenia zostaną odrzucone jako nie spełniające wymagań formalnych, w związku z czym uczeń nie będzie miał możliwości otrzymania sprzętu komputerowego.
W załączeniu przesyłam link do Webinarium “Granty PPGR” 30.11.2021 r. NAGRANIE ZE SPOTKANIA potwierdzający konieczność złożenia w/w dokumentów:
 
Osoba do kontaktu: Karina Rogalska  89 6262499
 
POBIERZ:  ZAŁĄCZNIK
 
----------------------------------------
 
Pilne!
 
Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym zwraca się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia w ramach rządowego programu GRANT PPGR, a nie dostarczyły żadnych dokumentów potwierdzających, że krewny wskazany w oświadczeniu pracował w PPGR, aby w terminie do 26 listopada złożyły zgodę  o udzielenie informacji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Powyższa zgoda jest niezbędna do weryfikacji przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny (dalej: Administrator) uprawnienia do uczestnictwa w konkursie grantowym „PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” zgodnie z §4 ust. 14 Regulaminu Konkursu Grantowego. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania wykluczy wskazaną wyżej osobę uprawnioną z uczestnictwa w konkursie.  Zgodę o przetwarzanie danych osobowych musi podpisać żyjący krewny wskazany we wniosku jako osoba pracująca w PPGR lub w przypadku wskazania krewnego, który nie żyje - wnioskodawca. Dokumenty należy złożyć  do urzędu gminy do pokoju nr 10 lub przesłać skan na adres e-mail: podając tytuł: GRANT PPGR a w treści imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oraz imię i nazwisko dziecka/dzieci, na które złożono oświadczenie.
 
Osoba do kontaktu: Karina Rogalska  89 6262499
 
-------------------------------------------------------------------------------------
Pilne!
 
Urząd Gminy w Janowcu Kościelnym zwraca się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia w ramach rządowego programu GRANT PPGR, żeby jeżeli tylko posiadają jakiekolwiek dokumenty (świadectwo pracy, umowa o pracę, pieczątki w pracowniczej książeczce zdrowia lub jakikolwiek inny dokument) potwierdzające, że krewny wskazany w oświadczeniu pracował w PPGR, dostarczyli takie dokumenty do urzędu gminy do pokoju nr 10 lub przesłali skan dokumentów na adres e-mail: podając tytuł: GRANT PPGR a w treści imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie oraz imię i nazwisko dziecka/dzieci, na które złożono oświadczenie. Dostarczone dokumenty pozwolą na szybkie zweryfikowanie złożonego oświadczenia.
Osoba do kontaktu: Karina Rogalska  89 6262499
 
Uwaga!!!!
Dziecko sześcioletnie, które realizuje roczne obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne w szkole podstawowej jest objęte programem GRANT PPGR
 
 
---------------------------------------------------
 
INFORMACJA
 
Od 2 stycznia 2017 r.  wszelkie wpłaty gotówkowe dokonywać należy
w Banku Spółdzielczym.
---------------------------------------------------
informujemy, że od dnia 01.01.2013 roku czynnym podatnikiem podatku VAT jest:
GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY
13-111 Janowiec Kościelny
NIP 9840162034
REGON 510743019

w związku z tym przy zawieraniu umów oraz wykonywaniu innych czynności czywilnoprawnych należy posługiwać się NIP i REGON Gminy.
 
Podatki i opłaty lokalne należy uiszczać na konto:
14 8834 1035 2004 0200 1155 0016
lub na indywidualne konto podatnika widniejące na decyzji wymiarowej
na podetek rolny, leśny i od nieruchomości


Wójt
Piotr Rakoczy
---------------------------------------------------
URZĄD GMINY
 JANOWIEC KOŚCIELNY
13-111 Janowiec Kościelny 62
Tel. 89 626-20-02
  Fax.89  626-21-86

 
e-mail :
NIP: 745-00-05-521
REGON: 000532808
 
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
pracuje w następujących godzinach

poniedziałek - piątek

od godz. 7.15 do 15.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać
na konto bankowe Gminy Janowiec Kościelny w banku:


Bank Spółdzielczy Nidzica

Oddział Janowiec Kościelny

Nr 14 8834 1035 2004 0200 1155 0016
 
Wójt
Piotr Rakoczy
-----------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Janowiec Kościelny - gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim.
Siedziba gminy to Janowiec Kościelny Historia gminy sięga XIII wieku. Okolicę, obszar położony na północny wschód od lewego brzegu rzeki Orzyc, nazwan był Pobożem. Zamieszkiwała je drobna szlachta zaściankowa, a nazwa Poboże pochodzi najprawdopodobniej od pobożności mieszkańców. Poboże zamiszkiwane przez szlachtę cząstkową jest charakterystyczne dla terenów objetych wcześniej osadnictwem drobnoszlacheckim. Na skutek podziałów rodzinnych lub odsprzedawania części majątków, średniozamożne domy szlacheckie zmieniały się w gniazda szlachty cząstkowej, a nawet zagrodowej. Jedna z przyczyn przemawiającą za tak gestym osadnictwem drobnoszlacheckim na Pobożu była bliskość ważnego szlaku handlowego z Bramy Morawskiej na Prusy. Poboże zamieszkiwali wyłącznie Polacy. Pod względem narodowościowym Poboże jest jednorodne. Najstarsze wzmianki o wsiach drobnoszlacheckich na Pobożu sięgają roku 1401 Gmina do roku 1955 należała do województwa warszawskiego, powiatu mławskiego. Stanowiła ona najdalej wysuniętą na północ część powiatu mławskiego, sięgający małym zakosem na pograniczu Prus Wschodnich i Janowa. Granica gminy stanowiła jednocześnie granice państwa polskiego od Prus Wschodnich.
 
ZAPRASZAMY NA OFICJALNĄ STRONĘ GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY:
« powrót do poprzedniej strony