ˆ

Strona główna - informacja

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Strona Główna

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-03-29 09:05:32 przez Zofia Wielgus

Akapit nr - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że osobami odpowiedzialnymi za zimowe utrzymanie dróg
na terenie Gminy Janowiec Kościelny, są:
- P. Mateusz Moszczyński, tel. 89 626 20 61, kom. 697 548 453
- P. Joanna Antczak, tel. 89 626 25 15
 
Wójt Gminy Janowiec Kościelny
Bożena Grochala
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA
 
Od 2 stycznia 2017 r.  wszelkie wpłaty gotówkowe dokonywać należy
w Banku Spółdzielczym.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
informujemy, że od dnia 01.01.2013 roku czynnym podatnikiem podatku VAT jest:
GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY
13-111 Janowiec Kościelny
NIP 9840162034
REGON 510743019

w związku z tym przy zawieraniu umów oraz wykonywaniu innych czynności czywilnoprawnych należy posługiwać się NIP i REGON Gminy.
 
Podatki i opłaty loklane należy uiszczać na konto: 14 8834 1035 2004 0200 1155 0016

Wójt
mgr Bożena Grochala
-----------------------------------------------------------------------------------------------
URZĄD GMINY
 JANOWIEC KOŚCIELNY
13-111 Janowiec Kościelny 62
Tel. 89 626-20-02
  Fax.89  626-21-86

 
e-mail :
NIP: 745-00-05-521
REGON: 000532808
 
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
pracuje w następujących godzinach

poniedziałek - piątek

od godz. 7.15 do 15.15
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać
na konto bankowe Gminy Janowiec Kościelny w banku:


Bank Spółdzielczy Nidzica

Oddział Janowiec Kościelny

Nr 14 8834 1035 2004 0200 1155 0016
 
Wójt
mgr Bożena Grochala
-----------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMACJA

W związku ze zmianami, jakie od 1 lipca będą wprowadzone w systemie gospodarki odpadami przypominamy, że mieszkańcy zobowiązani są do złożenia deklaracji śmieciowych w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny (pokój nr 12 lub 3) do 25 kwietnia.

Wszystkie informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami,w tym wzory deklaracji i cennik wywozu śmieci, można znaleźć na naszej stronie internetowej www.janowiec.com.pl w zakładce „Gospodarka Odpadami” lub uzyskać bezpośrednio u pracowników przyjmujących deklaracje śmieciowe.

Wójt
Bożena Grochala
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
INFORMACJA DLA ROLNIKÓW


Opłata skarbowa za poświadczenia zgodności z oryginałem kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowegoStosownie do art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) opłacie skarbowej podlegają zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z przepisami części II załącznika do ww. ustawy, jako zaświadczenia traktuje się m.in.: poświadczenia zgodności kopii dokonywane przez organy administracji samorządowej./ 5 zł od każdej rozpoczętej strony/.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 14 października 2011r. znak PL/LM/835/16/JGR/11/AE-3658), potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) pracownika urzędu gminy lub miasta, kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego przez producentów rolnych, dokonywane na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy z dnia 10 marca 2006 r., podlega opłacie skarbowej.

Potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii faktur VAT, składanych wraz z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego, dokonywane jest na wniosek producenta rolnego. Wnioskodawca, mając bowiem prawo wyboru, decyduje, że do przedmiotowego wniosku nie załącza oryginałów faktur VAT, a jedynie ich kopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego pracownika urzędu gminy lub miasta. Odnosząc się do sytuacji, kiedy producent rolny załączy do wniosku o zwrot podatku akcyzowego oryginały faktur VAT, a następnie wystąpi o ich zwrot, należy odróżnić dwie sytuacje:

1) wniosek o zwrot faktur VAT w trakcie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,
2) wniosek o zwrot faktur VAT po zakończeniu postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
W pierwszym przypadku, potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje na wniosek, a zatem implikuje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej. W przypadku, gdy wnioskodawca już po zakończonym postępowaniu, zwraca się o zwrot wcześniej dołączonych do wniosku oryginałów faktur VAT, poświadczenie nie podlega opłacie skarbowej. Należy zauważyć, że do celów dowodowych należałoby pozostawić w aktach poświadczone kopie wydanych oryginałów faktur VAT. W tym przypadku organ administracji publicznej poświadcza jednak kopie dokumentów za zgodność z oryginałem z urzędu, a zatem poświadczenie to pozostaje poza zakresem przedmiotowym ustawy o opłacie skarbowej.Informacja pochodzi ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi -

„najczęściej zadawane pytania”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

Z dniem 1 lipca 2011 r. planowane jest uruchomienie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki. Dotychczasowe organy ewidencyjne (organy gminy) zobowiązane są do przeniesienia w terminie od 1 lipca do 31 grudnia br. aktualnych baz danych przedsiębiorców do CEIDG.

Z danych ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Janowiec Kościelny wynika, że wielu przedsiębiorców nie wystąpiło dotąd z wnioskiem o aktualizację danych.

W związku z powyższym informujemy o konieczności dostosowania przez przedsiębiorców posiadanych wpisów. Jeśli ostatni wpis lub zmiana wydana została przed 2008r przedsiębiorca powinien dostosować posiadany wpis do obowiązujących przepisów prawa.

Aktualizacja danych dotyczy:
· adresów miejsca zamieszkania, zakładu głównego i innych miejsc prowadzenia działalności;
· numerów PESEL i NIP;
· rodzajów działalności określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007)

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 - tekst jednolity z późn. zm) w obrocie gospodarczym, to przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu.

Weryfikacji danych należy dokonać poprzez wniosek EDG-1, złożony osobiście lub przez pełnomocnika w Sekretariacie Urzędu Gminy .
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
Informacja dotycząca zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny
 
 
Wnioski w sprawie zatrudnienia w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny na stanowiska urzędnicze rozpatrywane są tylko jako oferty wysłane w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie.
Termin do składania dokumentów określony jest zawsze w ogłoszeniu o naborze, które publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://biptest.warmia.mazury.pl/janowiec_koscielny_gmina_wiejska i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Wszystkie wnioski wpływające do Urzędu Gminy, które nie spełniają warunków określonych w Zarządzeniu Nr 36/2009 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 5 czerwca 2009 roku w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze obowiązujący w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny, pozostają bez rozpatrzenia.
Również wnioski o zatrudnienie na stanowiska pracownicze podlegają rozpatrzenia, jeżeli wpływają po ogłoszeniu naboru w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń(dot. również zatrudnienia w ramach organizowanych prac interwencyjnych, robót publicznych, przygotowania zawodowego i stażów dla bezrobotnych). W przypadku wcześniejszego wpłynięcia pozostają w aktach Urzędu bez odpowiedzi.

Wójt Gminy
Bożena Grochala
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Informacja dotycząca wydawania dowodów osobistych

Od dnia 1 stycznia 2010r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2009 r. Nr 39 , poz. 306). Przepis art. 1 powołanej ustawy uchyla art. 36a ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2010 r. wszystkie wnioski o wydanie dowodu osobistego bedą przyjmowane i realizowane bez opłat.

Inspektor
do spraw obywatelskich
Ewelina Mierzejewska
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Gmina Janowiec Kościelny - gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie nidzickim.
Siedziba gminy to Janowiec Kościelny Historia gminy sięga XIII wieku. Okolicę, obszar położony na północny wschód od lewego brzegu rzeki Orzyc, nazwan był Pobożem. Zamieszkiwała je drobna szlachta zaściankowa, a nazwa Poboże pochodzi najprawdopodobniej od pobożności mieszkańców. Poboże zamiszkiwane przez szlachtę cząstkową jest charakterystyczne dla terenów objetych wcześniej osadnictwem drobnoszlacheckim. Na skutek podziałów rodzinnych lub odsprzedawania części majątków, średniozamożne domy szlacheckie zmieniały się w gniazda szlachty cząstkowej, a nawet zagrodowej. Jedna z przyczyn przemawiającą za tak gestym osadnictwem drobnoszlacheckim na Pobożu była bliskość ważnego szlaku handlowego z Bramy Morawskiej na Prusy. Poboże zamieszkiwali wyłącznie Polacy. Pod względem narodowościowym Poboże jest jednorodne. Najstarsze wzmianki o wsiach drobnoszlacheckich na Pobożu sięgają roku 1401 Gmina do roku 1955 należała do województwa warszawskiego, powiatu mławskiego. Stanowiła ona najdalej wysuniętą na północ część powiatu mławskiego, sięgający małym zakosem na pograniczu Prus Wschodnich i Janowa. Granica gminy stanowiła jednocześnie granice państwa polskiego od Prus Wschodnich.
ZAPRASZAMY NA OFICJALNĄ STRONĘ GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY:
« powrót do poprzedniej strony