ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZAWIADOMIENIE O KOMISJACH

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-19 17:25:19 przez Piotr Rakoczy

Akapit nr - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE O KOMISJACH
 

Uprzejmie informuję, że w dniu:
 
 • 22 września 2022 r. o godz. 10:00 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury
 • 23 września 2022 r. o godz. 9:00 sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
 
Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 r.
 3.  Omówienie projektów uchwał w sprawach:
 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2022-2029,
 2. zmian w budżecie gminy Janowiec Kościelny na 2022 r.
 3. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2022/2023,
 4. zmieniająca uchwałę nr XIX/152/2021 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zasad udzielania żniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3  ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Kościelny,
 5. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowych,
 6. rozpatrzenia petycji.

  4Sprawy różne.
                                               Monika Ławicka