ˆ

Referat Finansowy - Podatkowy

Szczegóły informacji

Referat Finansowo - Podatkowy

Informacja ogłoszona dnia 2009-07-09 10:11:51 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Referat Finansowy

 
REFERAT FINANSOWY

 Kierownik Referatu: Wiesława Samsel
Tel: (0-89) 626-20-47

Kierownikiem Referatu Finansowego jest Skarbnik Gminy i podlega bezpośrednio Wójtowi. 

 

STANOWISKO PRACY DS.. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ - BOGUMIŁA DUNAJSKA

STANOWISKO PRACY DS.. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ - KATARZYNA GRATUNIK

INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH - KASA - ANNA JABŁOŃSKA

 


Zadania Referatu:
Referat Finansowy poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty i  określone w §21 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:
1) Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym w postępowaniu o zwolnieniu od kosztów sądowych osób fizycznych.
2) Opracowanie projektu budżetu gminy.
3) Przekazywanie właściwym jednostkom do realizacji zadań i ustaleń wynikających dla nich z uchwalonego budżetu gminy.
4) Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu gminy, a szczególnie czuwanie nad stałym zachowaniem równowagi budżetowej.
5) Przygotowanie propozycji dotyczących zmian w budżecie.
6) Opracowywanie sprawozdań (rocznych i okresowych) z wykonania budżetu gminy oraz z działalności finansowej gminy.
7) Prowadzenie ewidencji składników mienia komunalnego.
8) Opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w ustawach.
9) Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków i opłat.
10) Przygotowanie w porozumieniu z właściwymi jednostkami projektów uchwał Rady Gminy w sprawach majątkowych gminy , przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących spraw wymienionych w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a - i, ustawy o samorządzie gminnym.
11) Opracowywanie o porozumieniu z właściwymi jednostkami projektów uchwał Rady Gminy w sprawach :
a) określenie wysokości sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
b) współdziałanie z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
12) Dokonywanie wymiaru i poboru podatku i opłat, które zgodnie z ustawami szczególnymi, stanowią dochody budżetu gminy, a których wymiar i pobór należy do właściwości urzędów skarbowych.
13) Określanie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru, zarządzanie poboru tego podatku w drodze inkasa i określania inkasentów, a także wprowadzanie ulg i zwolnień w tym podatku innych niż określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (przygotowywanie projektów uchwał w tej sprawie).
14) Określanie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty, zarządzanie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określanie inkasentów oraz ich wynagrodzenia (przygotowywanie projektów uchwał w tej sprawie).
15) Stosowanie innych zwolnień od opłaty targowej niż określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (przygotowywanie projektów uchwał w tej sprawie).
16) Opracowywanie w porozumieniu z właściwymi jednostkami projektów uchwał wprowadzających opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez komórki organizacyjne urzędu, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej ( art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
17) Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących finansowania powiązanych z budżetem gminy  przedsiębiorstw, jednostek i zakładów budżetowych oraz sprawowanie nadzoru nad ich gospodarką finansową.
18) Prowadzenie spraw związanych z naruszeniem dyscypliny budżetowej.
19) Zbieranie materiałów informacyjnych niezbędnych do dokonania wymiaru podatków i opłat oraz właściwe ich rozpracowywanie i wykorzystanie.
20) Przeprowadzenie kontroli i lustracji płatników podatków i opłat pod kątem prawidłowości opodatkowania i wymierzenia opłat.
21) Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących umarzania, rozkładania na raty oraz odraczania terminów płatności należności podatkowych.
22) Nadawanie biegu odwołaniom w sprawach podatków i opłat.

23) Prowadzenie księgowości podatków i opłat sprawozdawczości w tym zakresie.
24) Egzekwowanie zaległych należności podatkowych, a szczególnie wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe.
25) Utrzymywanie współpracy z urzędem skarbowym w Nidzicy w zakresie planowania i wykonywania dochodów budżetu gminy.
26) Prowadzenie spraw związanych z poborem należności z tytułu nałożonych na osoby fizyczne i prawne grzywien, mandatów i innych obligatoryjnych opłat.
27) Naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń dla pracowników urzędu i szkół.
28) Prowadzenie kasy.

29) Naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

30) Naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
31) Opracowywanie sprawozdań z realizacji programów gospodarczych.
32) Udzielanie organom egzekucyjnym, w tym również sądowym żądanych informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.
33) Gospodarowanie składkami majatkowymi Urzędu, prowadzenie ich ewidencji i rozliczenia.

34) Prowadzenie zakładowej działalności socjalnej.

35) Nadzór nad działalnością finansową i administracyjno-gospodarczo szkół, prowadzonych przez gminę.

36) Współdziałanie z dyrektorami szkół w pozyskiwaniu środków na ich działalność.

37) Opracowywanie zbiorczego budżetu dla szkół.

38) Udzielanie dotacji i jej rozliczanie dla szkoły prowdzonej przez osobę prawną.

39) Prowadzenie obsługi administracyjno-finansowej instytucji kultury  w zakresie upowrzechniania kultury, sportu i rekreacji.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Grochala
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Grochala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-09 10:11:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-09 10:11:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zofia Wielgus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-10 10:58:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4349 raz(y)