ˆ

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-04-22 19:38:14 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018r., poz.362)
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 a dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., s. 9),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów a dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r., poz. 232),
 •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.).
 
Pracodawcy na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
Dofinansowanie przysługuje pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
 • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
 •  młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.
 
Wysokość dofinansowania:
Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika przysługuje w następujących kwotach:
 • w przypadku nauki zawodu – do 8 081 zł, przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania jest wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł, za każdy pełny miesiąc kształcenia.
 
Na podstawie § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r., poz. 232), pracodawcy zostali zobowiązani do poinformowania gmin, właściwych ze względu zamieszkania młodocianego pracownika o zawarciu z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Informację należy złożyć w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny, 13-111 Janowiec Kościelny.
 
Złożenie wniosku o dofinansowanie.
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny, 13-111 Janowiec Kościelny,  tel: 089 6262444.
 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
 • kopia odpowiednio dyplomu, świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika,
 • kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres kształcenia, w przypadku jego skrócenia lub w przypadku, gdy młodociany realizował przygotowanie u kilku pracodawców, ze wskazaniem okoliczności i podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, z zastrzeżeniem czy umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezawinionych przez pracodawcę,
 • kopię dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 • w przypadku gdy pracodawca jest spółka cywilna, do wniosku należy załączyć umowę spółki wraz z jej ewentualnymi aktualizacjami,
 • pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia),
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • oświadczenie o połączeniu, przejęciu przedsiębiorstwa lub podziałach przedsiębiorstw na co najmniej dwa osobne przedsiębiorstwa,
 • inne dokumenty lub informacje na prośbę organu.
Załączone kopie dokumenty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 a dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. L 352 z 24.12.2013, s. 9).
 
Termin załatwienia sprawy: 1 miesiąc, w uzasadnionych przypadkach 2 miesiące.
 
Opłaty: bez opłat.
 
Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Janowiec Kościelny w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
Dokumenty do pobrania
 • Zawiadomienie o zawarciu umowy
 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Oświadczenie o otrzymaniu / nie otrzymaniu pomocy publicznej
 • Oświadczenie pracodawcy
 
Dokumenty do pobrania

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony