ˆ

WYBORY

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
DYŻUR URZĘDNIKA WYBORCZEGO
W DNIU 12.10.2019 r.
pod numerem tel. 509991662
-------------------------------------------------------------------------------
 
Informacja o sporządzeniu spisu wyborców
 
Wójt Gminy Janowiec Kościelny
 
            Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684, 1504. ) zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.
 
Spis wyborców będzie udostępniany do wglądu zainteresowanych wyborców w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec Kościelny (pokój nr 2, parter)
w dniach od 23 września 2019 r. do 7 października 2019 roku w godzinach 7.15 do 15.15.
 
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r., poz. 5).
 
Wójt
/-/Piotr Rakoczy
-------------------------------------------------------------------------------
Informacja dotycząca dyżurów
urzędnika wyborczego Gminy Janowiec Kościelny
w związku z wyborami  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r
 
 
  • 26 sierpnia 2019 r. godz. 13.15 - 15.15
  • 06 września 2019 r. godz. 13.15 - 15.15
  • 13 września 2019 r. godz. 13.15 - 15.15
 
Dyżur pełniony będzie w Urzędzie Gminy Janowiec Kościelny - sala nr 2 -parter, jego celem  w szczególności  jest udzielanie informacji dotyczących powoływania obwodowych komisji wyborczych, a także przyjmowanie zgłoszeń wyborców do obwodowych komisji wyborczych.
 
                               Urzędnik Wyborczy
                               /-/ Henryka Iwanicka
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
 
ZARZĄDZENIE NR 60/2019 WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Janowiec Kościelny miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
Kalendarz wyborczy
 
POSTANOWIENIE Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
-------------------------------------------------------------------------------
 
Okręgi Wyborcze
 
OBWIESZCZENIE Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019r.
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
Obwody głosowania
 
UCHWAŁA NR XXXIII/264/2018 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Janowiec Kościelny na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
INFORMACJA
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Mierzejewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-20 07:50:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Mierzejeska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-20 07:50:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zofia Wielgus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-12 08:58:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2338 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybory Ławników Sądowych na lata 2020-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.
 
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie przesłaną Przewodniczącej Rady Gminy w Janowcu Kościelnym, Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie na posiedzeniu w dniu 13 maja 2019 r. ustaliło liczbę ławników, którzy powinni być wybrani przez Radę Gminy Janowiec Kościelny na kadencję 2020 – 2023: 1 ławnika.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
•    ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
•    jest nieskazitelnego charakteru,
•    ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
•    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
•    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
•    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
•   osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze,  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
•    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń
•    adwokaci i aplikanci radcowscy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
•    duchowni,
•    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
•    funkcjonariusze Służby Więziennej,
•    radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub http://bip.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl/

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
  1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
  2. oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
  4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  5. Dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).
 
Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:
  1. aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162§ 3 u.s.p.)-jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986 z późn.zm.), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zwartymi w Rejestrze,
  2. imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób -  gdy zgłoszenia kandydata na  ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli ( art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162 § 6 u.s.p.).
 
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).

 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albi odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa 9art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do Rady Gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Kartę zgłoszenia i dokumenty składa się Radzie Gminy Janowiec Kościelny.
Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym- pokój nr 6 (sekretariat) w godzinach pracy Urzędu (7:15 – 15:15). Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2019 r. , pozostawia się bez dalszego biegu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Ławicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-07 11:50:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zofia Wielgus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-07 11:57:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zofia Wielgus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-19 08:31:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1771 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wybory samorządowe 2018

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wyciąg
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zofia Wielgus
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zofia Wielgus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-28 10:06:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zofia Wielgus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-28 10:06:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zofia Wielgus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-07 12:06:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »