ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Urząd Stanu Cywilnego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-04-18 09:01:03 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik USC: Wójt Gminy mgr Bożena Grochala
Kierownika USC: mgr Ewelina Mierzejewska tel:(0-89) 626-20-48
Z-ca KIerownika USC - mgr Monika Ławicka tel:(0-89) 626-20-48
USC podlega bepośrednio Wójtowi
Zadania USC:
Urząd Stanu Cywilnego  poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie referaty określone w §21 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:
Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno – opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
1)rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2)sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenia ksiąg stanu cywilnego,
3)sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4)przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5)przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
6)stwierdzenia legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
7)wskazywania kandydata na opiekuna prawnego,
8)wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.
 
« powrót do poprzedniej strony