ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Referat Gospodarki Terenowej

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Referat Gospodarki Terenowej

Referat Gospodarki Finasnowej

 
REFERAT GOSPODARKI TERENOWEJ
Kierownika Referatu: Mateusz Moszczyński
Tel: (0-89) 626-20-61
 
Referat Gospodarki Terenowej podlega bezpośrednio Wójtowi.
STANOWISKO PRACY DS. GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA - LESZEK JABŁOŃSKI
STANOWISKO PRACY DS. INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ - JOANNA ANTCZAK
STANOWISKO PRACY DS. INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ - AGATA SZCZEPKOWSKA
INSPEKTOR  DS. OCHRONY ŚRODOWISKA - JOANNA IDŹKOWSKA
 
Do zadań Referatu Gospodarki Terenowej należą:
1.Sprawy planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, a w szczególności:
1)przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
2)koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
3)koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4)przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
5)prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6)ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
7)dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
8)prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającym z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
9)prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu,
10)prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic
i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
2.Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości a w szczególności związanych z:
1)gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne,
2)ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich,
3)organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy,
4)nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
5)komunalizacja gruntów,
6)prowadzeniem ewidencji gruntów komunalnych,
7)tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowanie nim – zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
8)wyposażeniem gruntów w urządzenia komunalne,
9)zagospodarowaniem wspólnot gruntowych.
3.Sprawy z dziedziny Gospodarki Komunalnej i Lokalowej, a w szczególności:
1)administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami podatkowymi,
2)przyznania lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienia w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,
3)zarządu nieruchomościami wspólnymi,
4)egzekucji w sprawach lokalowych i usuwania skutków samowoli lokalowej,
5)stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości budynkowe,
6)tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,
7)cmentarzy w tym cmentarzy wojennych.
4.Sprawy Obrony Cywilnej i sprawy związane z obronnością kraju, a w szczególności dotyczące:
1)przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
2)współdziałania z organami wojskowymi,
3)tworzenia formacji obrony cywilnej,
4)nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
5)świadczeń na rzecz obrony,
6)zakwaterowania sił zbrojnych.
5. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi, a w szczególności:
a) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii,
b) projektowanie przebiegu dróg,
c) budowę, modernizację i ochronę dróg,
d) zarządzanie drogami,
e) określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
f) koordynację i obsługę w współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.
6. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem,
a w szczególności dotyczących:
1) łowiectwa,
2) zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych,
3) ochrony i kształtowania środowiska w tym:
a) zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
b) ograniczeń dotyczących maszyn i urządzeń technicznych,
c) ochrony środowiska przed odpadami,
d) utrzymanie porządku i czystości,
4) pracowniczych ogrodów działkowych,
5) ochrony gruntów rolnych i leśnych w tym :
a) przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
b) wyłączenia gruntów z produkcji,
c) rolniczego wykorzystania gruntów,
d) rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych i użyźnianych,
6) przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,
7) nasiennictwa,
8) gospodarki wodnej,
9) ochrony powietrza atmosferycznego,
7. Prowadzenie adaptacji i remontów, napraw oraz konserwacji budynku Urzędu i jego pomieszczeń,
8. Zadania związane z ochroną przeciwpożarową Urzędu i ochroną przeciwpożarową w gminie,
9. Zapewnienie bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
10. Koordynacja spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym,
11. Prowadzenie spraw związanych z ochroną gminy przed powodziami i innymi klęskami żywiołowymi.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Grochala
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Grochala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-09 10:12:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Szempliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-09 10:12:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Nikodem Usiądek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-07-27 12:03:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5786 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »