ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Referat Organizacyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

REFERAT ORGANIZACYJNY

Referat Organizacyjny

 
 
Kierownik Referatu: Monika Ławicka
Tel: (0-89) 626-20-58
Kierownikiem  Referatu  Organizacyjnego jest sekretarz gminy i  podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.
 
INFORMATYK - PAWEŁ USIĄDEK

SPRAWY OBYWATELSKIE - EWELINA MIERZEJEWSKA

STANOWISKO PRACY  DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH - ANNA FIGURSKA

STANOWISKO PRACY  DO SPRAW. OBSŁUGI RADY I PRZEDSIĘBIORCÓW - Edyta Gąsiorowksa

SEKRETARIAT - BOŻENA GROCHALA
 
POMOC ADMINISTRACYJNA - Nikodem Usiądek
 
Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:
 
1. zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi i Sekretarzowi oraz sprawy kancelaryjno – techniczne a w szczególności:
1)przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
2)prowadzenie ewidencji korespondencji,
3)prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
4)przygotowywanie pomieszczeń i obsługa – w tym protokołowanie – spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta i Sekretarza,
5)prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
6)nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
7)prowadzenie archiwum zakładowego,
8)przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych Referatów.
9) .Administracyjno – gospodarcza obsługa Urzędu a w szczególności:
1)utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
2)prowadzenie remontów i napraw oraz konserwacja inwentarza biurowego,
3)analiza kosztów funkcjonowania Urzędu,
4)zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
5)prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
6)prowadzenie gospodarki drukami i formularzami.
10 .Zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno – techniczne a w szczególności:
1)przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie Referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów
2)przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,
3)przekazywanie – za pośrednictwem Sekretariatu – korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
4)przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
5)podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,
6)protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
7)prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
8)prowadzenie rejestru wniosków, zapytań  i interpelacji składanych przez radnych,
9)organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi.
11 .Wykonywanie obsługi prawnej Urzędu.
12.Prowadzenie spraw związanych z:
1)ewidencją przedsiębiorców,
2)zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych,
3)ustaleniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
4)targami i targowiskami.
13. Sprawy obywatelskie dotyczące w szczególności:
1)ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
2)postępowań cywilnych i karnych, w tym:
a) ustanawia pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,
b) wydawania zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie z kosztów sądowych,
c) przyjmowania pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,
d) udzielania informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji i opinii o wystawieniu na licytację,
e) przyjmowania obwieszczeń,
3)zgromadzeń,
4)zbiórek publicznych,
5)rejestracji przedpoborowych, poboru i wykonywania innych czynności wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,
6)prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu.
7.Sprawy związane z ochroną zdrowia, a w szczególności dotyczące:
1)tworzenia i utrzymania oraz przekształcania i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej,
2)wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,
3)zwalczania chorób zakaźnych.
8.Prowadzenie spraw związanych z bibliotekami m.in. spraw tworzenia, łączenia, przekształcania i znoszenia bibliotek, nadawania im statutów oraz zapewnienia bibliotekom właściwych warunków działania, prowadzenie spraw dotyczących zakładania, utrzymywania i nadzorowania bibliotek publicznych.
9.Prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności spraw dotyczących:
1) zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
2) utrzymywania tych jednostek,
3) kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
4) zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
5) zapewniania dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
6) powierzania stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływania z tych stanowisk,
7) oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
8) zatrudniania dyrektorów tych jednostek jako pracowników – nauczycieli.
10.Sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej a w szczególności:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) ochrona systemów i sieci informatycznych,
3) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
6) opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych. 
 
Stanowisko pracy
zajmujące się obsługą Rady Gminy
Inspektor: Edyta Gąsiorowska
tel:(0-89) 626-24-44
Stanowsiko pracy  w części dotyczącej obsługu Rady Gminy   podlega bepośrednio Przewidniczącemu Rady Gminy.
Zadania stanowiska :
1)  Prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej Rady Gminy oraz jej komisji, szczególnie w zakresie:
a.     organizacyjnego przygotowania sesji Rady Gminy oraz posiedzeń komisji,
b.     opracowania materiałów z obrad sesji Rady Gminy i posiedzeń komisji,
c.      przekazywanie do wykonania i wiadomości właściwym jednostkom organizacyjnym i osobom uchwał , zaleceń i wniosków podjętych na sesjach przez Radę Gminy i na posiedzeniach komisji.
d.     prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy, rejestru uchwał i wniosków oraz z rejestru interpelacji i wniosków zgłoszonych przez radnych.
2)    Przekazywanie radnym i członkom komisji spoza rady materiałów będących przedmiotem obrad sesji i posiedzeń komisji.
3)    Przekazywanie uchwał Rady Gminy Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  zgodnie  ustawą o samorządzie gminnym.
4)    Prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępcy.
5)    Organizowanie obsługi narad zwołanych przez przewodniczącego Rady Gminy.
6) Organizowanie obsługi narad i posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczących Komisji Rady.
7) Ogłaszanie (plakatowanie) przepisów gminnych wydanych przez Radę Gminy i Wójta.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Grochala
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Grochala
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-09 10:10:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Szempliński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-09 10:10:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Nikodem Usiądek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-23 10:04:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »