ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016

Szczegóły informacji

Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Janowiec Kościelny , Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 626 20 02, faks 89 626 21 86.

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 154506 - 2015

Termin składania ofert / wniosków: 2015-07-03 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-07-03 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2015-06-24 przez Paweł Oman

Treść:

Janowiec Kościelny: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 154506 - 2015; data zamieszczenia: 24.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowiec Kościelny , Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 626 20 02, faks 89 626 21 86.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: dowożeniu uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2015/2016 obejmująca transport i opiekę w czasie przewozu dzieci do i ze szkół w Janowcu Kościelnym i Waśniewie - Grabowie, wg ustalonego harmonogramu przewozów. Wykonawca musi posiadać odpowiednią ilość pojazdów i kierowców, tj. taką aby jednocześnie mogły pracować 3 autobusy i jeden bus Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia liczby pojazdów. Harmonogram przewozów stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Harmonogram podlegać będzie ostatecznemu uzgodnieniu z dyrektorami w/w szkół i Zamawiającym przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Wykonawcę. Dyrektorzy szkół uzgadniają harmonogram w zakresie dostosowania dowozu i rozwozu po zajęciach lekcyjnych w szkołach, przebieg tras, ilości uczniów oraz przypisania pojazdów Wykonawcy do tras przejazdu. Podane odległości w km są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tras kursowania autobusów, godzin kursowania oraz odległości, jak również zmiany ilości pojazdów, którymi będzie świadczona usługa.Dowożenie odbywać się będzie po drogach asfaltowych i żwirowych w obrębie Gminy Janowiec Kościelny, wg tras podanych w harmonogramie przewozów, w dniach nauki szkolnej. Powyższe usługi będą wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawcy.Tabor, którym będzie Wykonawca świadczył usługę, nie może być starszy niż z 2000 r. W trakcie wykonywania usługi, Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z dyrektorami szkół, w zakresie bieżącego dostosowywania harmonogramu przewozu do organizacji zajęć lekcyjnych w szkołach..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Licencję uprawniającą do wykonywania transportu drogowego osób.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych czynności.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykaz oraz charakterystykę taboru przeznaczonego do wykonania zamówienia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.warmia.mazury.pl/janowiec_koscielny_gmina_wiejska
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.warmia.mazury.pl/janowiec_koscielny_gmina_wiejska.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urządu Gminy Janowiec Kościelny 62, 13 - 111 Janowiec Kościelny.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Wójt
mgr Bożena Grochala

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Oman
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Oman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-24 18:58:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zofia Wielgus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-24 19:05:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zofia Wielgus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-03 14:36:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1625 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony