ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2014/2015Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2014/2015

Szczegóły informacji

Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2014/2015

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 228066 - 2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-07-16 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-07-16 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2014-07-08 przez Paweł Oman

Treść:

Janowiec Kościelny: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 228066 - 2014; data zamieszczenia: 08.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowiec Kościelny , Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 626 20 02, faks 89 626 21 86.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://biptest.warmia.mazury.pl/janowiec_koscielny_gmina_wiejska

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: dowożeniu uczniów do szkół na terenie Gminy Janowiec Kościelny w roku szkolnym 2014/2015 obejmująca transport i opiekę w czasie przewozu dzieci do i ze szkół w Janowcu Kościelnym i Waśniewie - Grabowie, wg ustalonego harmonogramu przewozów. Wykonawca musi posiadać odpowiednią ilość pojazdów i kierowców, tj. taką aby jednocześnie mogły pracować 3 autobusy - 2 wykonawcy gimbus Zamawiającego oraz jeden bus Wykonawcy. 2. Po ustaleniu z Wykonawcą, bus będzie mógł wykonywać przewóz uczniów na innych trasach np. na zawody sportowe, za cenę przejechania 1 km zgodnie ze złożoną ofertą w tym postępowaniu przetargowym. 3. Harmonogram przewozów stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Harmonogram podlegać będzie ostatecznemu uzgodnieniu z dyrektorami w/w szkół i Zamawiającym przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Wykonawcę. Dyrektorzy szkół uzgadniają harmonogram w zakresie dostosowania dowozu i rozwozu po zajęciach lekcyjnych w szkołach, przebieg tras, ilości uczniów oraz przypisania pojazdów Wykonawcy do tras przejazdu. Uzgodnienie z Gminą dotyczy przyporządkowania gimbusa do określonych tras. Określone w zał. nr 1 do SIWZ odległości w km są wielkościami orientacyjnymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany tras kursowania autobusów, godzin kursowania oraz odległości, jak również zmiany ilości pojazdów, którymi będzie świadczona usługa. 4. Dowożenie odbywać się będzie po drogach asfaltowych i żwirowych w obrębie Gminy Janowiec Kościelny, wg tras podanych w harmonogramie przewozów, w dniach nauki szkolnej. 5. Powyższe usługi będą wykonywane własnymi środkami transportu Wykonawcy i gimbusem stanowiącym własność Zamawiającego, który zostanie przekazany Wykonawcy na warunkach określonych w odrębnej umowie, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku nie przekazania gimbusa, stanowiącego własność Zamawiającego do dnia 1.09.2014 r., lub nie przyjęcia go przez wybranego przewoźnika, Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę dowozu uczniów własnym środkiem transportu, za cenę brutto przejechania 1 km, jaką zaoferował dla gimbusa. 6. Tabor, którym będzie Wykonawca świadczył usługę, nie może być starszy niż z 2000 r. 7. W trakcie wykonywania usługi, Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z dyrektorami szkół, w zakresie bieżącego dostosowywania harmonogramu przewozu do organizacji zajęć lekcyjnych w szkołach. 8. Cena podana w ofercie Wykonawcy jest ceną stałą, niezmienną w czasie obowiązywania umowy. 9. Pozostałe warunki, na jakich Wykonawca będzie realizował zamówienie określa Projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 10. Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić z terenu Gminy Janowiec Kościelny opiekunów dzieci w trakcie przewozu, na czas trwania umowy. 11. Za bezpieczeństwo dowożonych uczniów (do i ze szkoły) odpowiada Wykonawca. 12. Zamawiający zastrzega sobie, w trakcie obowiązywania umowy możliwość zmiany rozliczania dowozu uczniów na podstawie zakupionych biletów miesięcznych, przy zachowaniu pozostałych warunków niniejszej SIWZ. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Z datą wypełnienia, przed upływem terminu składania ofert 2. Licencję uprawniającą do wykonywania transportu drogowego. Z datą wystawienia, przed upływem terminu składania ofert 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Z datą wypełnienia, przed upływem terminu składania ofert 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych czynności. Data sporządzenia, przed upływem terminu składania ofert

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykaz oraz charakterystykę taboru przeznaczonego do wykonania zamówienia. Data sporządzenia, przed upływem terminu składania ofert

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych czynności. Data sporządzenia, przed upływem terminu składania ofert

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Z datą wypełnienia, przed upływem terminu składania ofert 2. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Data sporządzenia, przed upływem terminu składania ofert 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 4. .. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie, w trakcie obowiązywania umowy możliwość zmiany rozliczania dowozu uczniów na podstawie zakupionych biletów miesięcznych od wybranego przewoźnika, przy zachowaniu pozostałych warunków niniejszej SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://biptest.warmia.mazury.pl/janowiec_koscielny_gmina_wiejska
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Janowiec Kościelny 62 13 - 111 Janowiec Kościelny pok. nr 14.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Janowiec Kościelny 62 13 - 111 Janowiec Kościelny pok. nr 4 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt

mgr Bożena Grochala

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paweł Oman
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paweł Oman
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-08 12:52:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zofia Wielgus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-08 12:59:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Zofia Wielgus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-07-21 11:08:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1720 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony