Ogłoszenie nr 327066 - 2016 z dnia 2016-10-20 r.
Janowiec Kościelny:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 325854-2016
Data: 18/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Janowiec Kościelny, Krajowy numer identyfikacyjny 51074301900000, ul. Janowiec Kościelny  62, 13111   Janowiec Kościelny, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 626 20 02, faks 89 626 21 86.
Adres strony internetowej (url): www.bop.janowieckoscielny.warmia.mazury.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: tak Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych "PRDI" S.A., prdi.mlawa@wp.pl, ul. Stefana Roweckiego "Grota" 8, 06 - 500, Mława, kraj/woj. mazowieckie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Inżynieryjnych "PRDI" S.A., prdi.mlawa@wp.pl, ul. Stefana Roweckiego "Grota" 8, 06 - 500, Mława, kraj/woj. mazowieckie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa: Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie Skrót literowy nazwy państwa:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: „Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 191013N w miejscowości Waśniewo-Gwoździe, dł/ 520 m” obejmujące: - podbudowę jezdni drogi o pow. 2726,0 m2 - jezdnia drogi o pow. 2726,0 m2 - wykonanie poboczy o pow. 907,00 m2 oraz wykonanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej odcinka drogi po przebudowie. 2. Zakres i sposób wykonania zamówienia określa: Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ .Użyte w przedmiarach robót, stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważnie” 3. Pozostałe warunki na jakich Wykonawca będzie realizował zamówienie określa Projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał conajmniej 90 % pracowników zatrudionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp : a) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Listę Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, która stanowić będzie załącznik do umowy. b) roboty budowlane/usługi objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”. c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). d) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. Dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą być kopie umów o pracę. W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w punkcie c). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. e) nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/ wykonującymi roboty zgodnie z pkt. d) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty na podstawie umowy o pracę. 2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań : a) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w siwz z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. c) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w ppkt.1 d) Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty d) potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. 3) rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia : a)Podbudowa: - wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym o średniej grubości 3 cm wraz z oczyszczeniem i sjeropieniem podłoża emulsją asfaltową na powierzchni 2726,00 m2 b)Nawierzchnia: - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową na powierzchni 2726,00 m2 c)Pobocza: -uzupełnienie poboczy gr. 8 cm pospółką z nadaniem odpowiednich spadków i zagęczeniem na powierzchni 907,00 m2 4. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: „Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 191031N w miejscowości Waśniewo-Gwoździe, dł/ 520 m” obejmujące: - podbudowę jezdni drogi o pow. 2726,0 m2 - jezdnia drogi o pow. 2726,0 m2 - wykonanie poboczy o pow. 907,00 m2 oraz wykonanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej odcinka drogi po przebudowie. 2. Zakres i sposób wykonania zamówienia określa: Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ .Użyte w przedmiarach robót, stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważnie” 3. Pozostałe warunki na jakich Wykonawca będzie realizował zamówienie określa Projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał conajmniej 90 % pracowników zatrudionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy 1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp : a) najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną Listę Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi osobami, która stanowić będzie załącznik do umowy. b) roboty budowlane/usługi objęte przedmiotem umowy będą świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy - zwane Pracownikami wymienione w załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”. c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). d) każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. Dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym mogą być kopie umów o pracę. W celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w punkcie c). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. e) nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługi/ wykonującymi roboty zgodnie z pkt. d) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty na podstawie umowy o pracę. 2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań : a) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w siwz z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. c) Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Zamawiającego w ppkt.1 d) Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty d) potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami. 3) rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia : a)Podbudowa: - wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym o średniej grubości 3 cm wraz z oczyszczeniem i sjeropieniem podłoża emulsją asfaltową na powierzchni 2726,00 m2 b)Nawierzchnia: - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową na powierzchni 2726,00 m2 c)Pobocza: -uzupełnienie poboczy gr. 8 cm pospółką z nadaniem odpowiednich spadków i zagęczeniem na powierzchni 907,00 m2 4. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ.

Z powodu braku aktywności zostaniesz wylogowany za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..
Gmina Janowiec Kościelny
Zamawiający
Pomiń łącza nawigacji
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Państwa ogłoszenie przesłane w dniu 2016-10-20 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2016-10-20 (numer ogłoszenia 327066-2016).
Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych