Ogłoszenie nr 306321 - 2016 z dnia 2016-09-08 r.
Janowiec Kościelny:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 306284-2016
Data: 08/09/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Janowiec Kościelny, Krajowy numer identyfikacyjny 51074301900000, ul. Janowiec Kościelny  62, 13111   Janowiec Kościelny, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 626 20 02, faks 89 626 21 86.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: „Zmiana nawierzchni drogi gminnej nr 191013N w miejscowości Waśniewo-Gwoździe, dł/ 520 m” obejmujące: - podbudowę jezdni drogi o pow. 2726,0 m2 -jezdnia drogi o pow. 2726,0 m2 - wykonanie poboczy o pow. 907,00 m2 oraz wykonanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej odcinka drogi po przebudowie.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: „Przebudowe drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym” obejmujące: - rozebranie krawężników drogowych o dł. 1863 mb, - ustawienie krawężników drogowych na dł 1863 mb, - podbudowa jezdni 5949,0 m2 - jezdnia drogi o pow. 5949,0 m2 oraz wykonanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej odcinka drogi po przebudowie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: a)Podbudowa: - wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym o średniej grubości 3 cm wraz z oczyszczeniem i sjeropieniem podłoża emulsją asfaltową na powierzchni 2726,00 m2 b)Nawierzchnia: - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową na powierzchni 2726,00 m2 c)Pobocza: - uzupełnienie poboczy gr. 8 cm pospółką z nadaniem odpowiednich spadków i zagęczeniem na powierzchni 907,00 m2
W ogłoszeniu powinno być: a) Roboty rozbiórkowe: - rozebranie krawężników betonowych na ławie betonowej na długości 1683 mb wraz z wywozem materiałów b) Krawężniki: - ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej na odcinku 1863 mb, c) Podbudowa: - wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym o średniej grubości 3 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża emulsją asfaltową na powierzchni 5949,00 m2 d) Nawierzchnia: - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltową na powierzchni 5949,00 m2 e) Roboty towarzyszące: - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – pokrywy studni kanalizacyjnych szt. 18; - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zasuwy wodociągowe szt. 2; - regulacja pionowa urządzeń obcych – wpusty deszczowe

</