Ogłoszenie nr 310715 - 2016 z dnia 2016-09-20 r.
Janowiec Kościelny:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 306240-2016
Data: 08/09/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Janowiec Kościelny, Krajowy numer identyfikacyjny 51074301900000, ul. Janowiec Kościelny  62, 13111   Janowiec Kościelny, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 626 20 02, faks 89 626 21 86.
Adres strony internetowej (url): www.janowiec.warmia.mazury.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8
W ogłoszeniu jest: data zakończenia 07/11/2016
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia 14/11/2016

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Data 22/09/206 , godzina 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w języku polskim
W ogłoszeniu powinno być: Data 27/09/206 , godzina 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzone oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w języku polskim

</