ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r zmieniająca Uchwałę w  sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokości i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach, dla których Gmina Janowiec Kościelny jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
IX/63/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Janowiec Kościelny oraz jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg
Nr aktu prawnego
IX/62/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r e sprawie emisji obligacji komunalnych.
Nr aktu prawnego
IX/61/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r e sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
IX/60/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2019-10-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 21 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2039
Nr aktu prawnego
IX/59/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym.
Nr aktu prawnego
VIII/58/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
VIII/57/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.
Nr aktu prawnego
VIII/56/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.
Nr aktu prawnego
VIII/55/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 sierpnia 2019 r.w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
VIII/54/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 91
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 sierpnia 2019 r.w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Nr aktu prawnego
VIII/53/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu.
Nr aktu prawnego
VIII/52/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/51/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu.
Nr aktu prawnego
VIII/51/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na 2019 rok.
Nr aktu prawnego
VIII/50/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2019-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/49/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2019-2038
Nr aktu prawnego
VIII/49/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników.
Nr aktu prawnego
VII/48/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Nr aktu prawnego
VII/47/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie : planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
VII/46/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Janowiec Kościelny.
Nr aktu prawnego
VII/45/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/44/2019 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nidzickiemu
Nr aktu prawnego
VII/44/2019
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji