ˆ

Zamówienia do 30 tyś. Euro

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZAPYTANIE CENOWE - "pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przez Gminę Janowiec Kościelny zadaniem – przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w miejsc. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb " - ważne do dnia 28.09.2017 r.do godz. 12.00

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-21 10:38:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

GMINA JANOWIEC KOŚCIELNY
Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec Kościelny
tel. 89 626 20 02, fax: 89 626 21 86
e-mail:
www.bip.warmia.mazury.pl/janowiec_koscielny_gmina_wiejska/
REGON: 510743019 NIP: 9840162034
 
ZAPYTANIE CENOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

          Ze względu na wartość zamówienia, nie przekraczającą 30 000 EURO, nie mają zastosowania w niniejszym postępowaniu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
 
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przez Gminę Janowiec Kościelny zadaniem – przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w miejsc. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb zgodnie z dokumentacjami projektowymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do wglądu na stronie internetowej: www.bip.warmia.mazury.pl/janowiec_koscielny_gmina_wiejska/.
1.2  Obowiązki i prawa inspektora nadzoru wynikają z art. 25 – 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). Nadzór należy pełnić zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej.
1.3  Wartość przedmiotowej inwestycji wynosi: 1 199 789,13 zł brutto.
 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
4. Termin realizacji:
-   od dnia podpisania umowy z Zamawiającym
-   do zakończenia i rozliczenia zadania, pn. przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w miejsc. Napierki, Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dł. 600 mb.
 
5. Wymagania jakie winien spełniać Wykonawca:
a)  posiadać minimum 3 – letnie doświadczenie w prowadzeniu nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej, potwierdzone wykazem nadzorowanych robót;
b)  przedstawić minimum jedną referencję na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji podobnych lub większych zadań;
c)  dołączyć do oferty kopię decyzji o przyznaniu uprawnień (w zakresie branży drogowej i sanitarnej) oraz kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do izby budowlanej.
 
          Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
 
 
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%
 
8. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym pok. nr 4,      przesłać na adres: Urząd Gminy Janowiec Kościelny 62, 13-111 Janowiec            Kościelny, lub e-mailem na adres : do dnia 28.09.2017 r.           do godz. 1200
    
9. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej opisem (w przypadku        przesłania oferty drogą elektroniczną, wpisać w temacie) „Nadzór Inwestorski – droga     Napierki
 
10. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 
11. Oferta niezgodna z warunkami zawartymi w niniejszym ogłoszeniu zostanie odrzucona.
 
12. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa zlecenie        na wykonanie zadania.
 
13. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
       Mateusz Moszczyński, tel. 89 626 20 61, e-mail:
 
14. Szczegółowy zakres przewidywanego do nadzorowania zadania dostępny  jest na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem:
 
 
 
Wójt Gminy
 
Bożena Grochala
 
 
 
 
 
Janowiec Kościelny, dnia 21.09.2017  r
 

Załączniki:
1. Wzór oferty
2. Projekt umowy
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyla informację: Mateusz Moszczyński Data wytworzenia informacji: 2017-09-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mateusz Moszczyński Data wprowadzenia do BIP 2017-09-21 10:38:13
Wprowadził informację do BIP: Zofia Wielgus Data udostępnienia informacji: 2017-09-21 10:39:18
Osoba, która zmieniła informację: Zofia Wielgus Data ostatniej zmiany: 2017-09-21 10:42:23
Artykuł był wyświetlony: 423 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Janowiec Kościelny w 2017 r. " - Wynik

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-20 08:17:10

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Oman Data wytworzenia informacji: 2017-09-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Oman Data wprowadzenia do BIP 2017-09-20 08:17:10
Wprowadził informację do BIP: Zofia Wielgus Data udostępnienia informacji: 2017-09-20 08:18:21
Osoba, która zmieniła informację: Zofia Wielgus Data ostatniej zmiany: 2017-09-20 08:18:21
Artykuł był wyświetlony: 536 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - "dostawa wraz z montażem platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Janowcu Kościelnym"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-03 13:43:20

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyla informację: Mateusz Moszczyński Data wytworzenia informacji: 2017-08-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mateusz Moszczyński Data wprowadzenia do BIP 2017-08-03 13:43:20
Wprowadził informację do BIP: Zofia Wielgus Data udostępnienia informacji: 2017-08-03 13:43:35
Osoba, która zmieniła informację: Zofia Wielgus Data ostatniej zmiany: 2017-08-03 13:43:35
Artykuł był wyświetlony: 3215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY -"wymiana 2 istniejących betonowych przepustów drogowych na przepusty z rur PCV w obrębie geodezyjnym Krusze Kownatki"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-14 17:42:24

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Oman Data wytworzenia informacji: 2017-07-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Oman Data wprowadzenia do BIP 2017-07-14 17:42:24
Wprowadził informację do BIP: Zofia Wielgus Data udostępnienia informacji: 2017-07-14 17:43:29
Osoba, która zmieniła informację: Zofia Wielgus Data ostatniej zmiany: 2017-07-14 17:44:48
Artykuł był wyświetlony: 3996 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - "aktualizacja i zakup oprogramowania antywirusowego " -

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-23 08:04:48

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Szempliński Data wytworzenia informacji: 2017-06-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Szempliński Data wprowadzenia do BIP 2017-06-23 08:04:48
Wprowadził informację do BIP: Zofia Wielgus Data udostępnienia informacji: 2017-06-23 08:06:00
Osoba, która zmieniła informację: Zofia Wielgus Data ostatniej zmiany: 2017-06-23 08:06:00
Artykuł był wyświetlony: 4943 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT - "dostawa sprzętu i oprogramowania "

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-01 12:38:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Szempliński Data wytworzenia informacji: 2017-06-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Szempliński Data wprowadzenia do BIP 2017-06-01 12:38:42
Wprowadził informację do BIP: Zofia Wielgus Data udostępnienia informacji: 2017-06-01 12:40:48
Osoba, która zmieniła informację: Zofia Wielgus Data ostatniej zmiany: 2017-06-02 09:28:11
Artykuł był wyświetlony: 5745 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - "Materiały eksploatacyjne (tonery/tusze) do urządzeń biurowych"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-18 11:07:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyla informację: Piotr Szempliński Data wytworzenia informacji: 2017-04-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Szempliński Data wprowadzenia do BIP 2017-04-18 11:07:58
Wprowadził informację do BIP: Zofia Wielgus Data udostępnienia informacji: 2017-04-18 11:10:07
Osoba, która zmieniła informację: Zofia Wielgus Data ostatniej zmiany: 2017-04-18 11:10:07
Artykuł był wyświetlony: 7596 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zestawienie, porównanie i ocena ofert "wykonanie podziału nieruchomości"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-11 13:01:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyla informację: Bożena Grochala Data wytworzenia informacji: 2017-04-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Grochala Data wprowadzenia do BIP 2017-04-11 13:01:49
Wprowadził informację do BIP: Zofia Wielgus Data udostępnienia informacji: 2017-04-11 13:02:28
Osoba, która zmieniła informację: Zofia Wielgus Data ostatniej zmiany: 2017-04-11 13:02:28
Artykuł był wyświetlony: 7986 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UNIEWAŻNIENIE -" Przekruszenie betonowych i kamiennych elementów porozbiórkowych wraz z ich wbudowaniem na drogi gminne"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-21 09:57:09

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Oman Data wytworzenia informacji: 2017-03-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Oman Data wprowadzenia do BIP 2017-03-21 09:57:09
Wprowadził informację do BIP: Zofia Wielgus Data udostępnienia informacji: 2017-03-21 09:58:13
Osoba, która zmieniła informację: Zofia Wielgus Data ostatniej zmiany: 2017-03-21 09:58:13
Artykuł był wyświetlony: 9284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wyborze oferty - ""Modernizacja dróg gminnych gruntowych - dostawa tłucznia"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-14 10:14:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Oman Data wytworzenia informacji: 2017-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Oman Data wprowadzenia do BIP 2017-03-14 10:14:13
Wprowadził informację do BIP: Zofia Wielgus Data udostępnienia informacji: 2017-03-14 10:14:38
Osoba, która zmieniła informację: Zofia Wielgus Data ostatniej zmiany: 2017-03-14 10:14:38
Artykuł był wyświetlony: 9604 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

URZĄD GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu